4. Crkva Sv. Karla Boromejskog

Crkva iz 1710. godine, građena na temeljima crkve Sv. Ivana. U savezničkom bombardiranju 1943.g. teško je oštećena, a 1958.g. uklonjeni su njeni ostaci, osim zaštićenog tornja tj. sačuvan je jedan dio zida i kompletan zvonik. Uz ostatke crkve postavljen je spomenik Šimi Starčeviću.

Šime Starčević (1784- 1859) poznat je po tome što je napisao dvije gramatike “Nova ricsoslovica ilircska” (gramatika hrvatskoga jezika) i “Nova ricsoslovica ilircsko-franceska” (prijevod s njemačkog).

“Ricsoslovica” Šime Starčevića je prva gramatika hrvatskoga jezika pisana hrvatskim jezikom. Dotadašnje su gramatike bile pisane ili drugim jezikom (latinskim, talijanskim, njemačkim) ili su bile dvojezične. Prva gramatika hrvatskog jzika, njegova “Nova ricsoslovica ilircska”, tiskana u Trstu 1812. godine, pisana je ikavicom. Šime Staračević rodio se u Klancu pokraj Gospića 18. travnja 1784. Osnovnu školu i gimnaziju polazio je u Varaždinu, fi lozofi ju studirao u Grazu i Zagrebu, a bogosloviju u Senju, gdje je zaređen za svećenika 1808. godine.

Svećeničku službu obavljao je u Gospiću, Ličkom Novom, Udbini i u Karlobagu, od 1814. do smrti 14. svibnja 1859. Znao je latinski, francuski, talijanski i njemački jezik, a čitao je sve slavenske jezike.

Kalendar događanja
Kalendar događanja Kalendar događanja Ljeto 2022. godine
Kontakt
Turistička zajednica općine Karlobag
Trg Dr. Franje Tuđmana 2
Karlobag 53288
HrvatskaTelefon:
00385 (0)53 694 251
Fax:
00385 (0)53 694 251
e-mail:
tzokarlobag@gmail.com
© Webdesign by www.firmus-grupa.hr